Git Alias

  • git config –global alias.st status
  • git config –global alias.ci 'commit -v'
  • git config –global alias.co checkout
Written on January 26, 2017