Git Alias

git config --global alias.st status 
git config --global alias.ci 'commit -v'
git config --global alias.co checkout
Written on January 26, 2017